خرید pdf کتاب Beyond the Children's Corner : Creating a Culture of Welcome for All Ages

[ad_1]

این یک راهنمای عملی برای کلیساها در مورد چگونگی استقبال بیشتر کودکان و خانواده ها در عبادت است. این برنامه برای تشویق PCC ها و تیم های خدماتی برای تأمل در نیازهای معنوی کودکان ، نیازهای دامداری خانواده ها و چگونگی رفع موانع و مدیریت موثر تغییرات ایجاد شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Beyond the Children's Corner : Creating a Culture of Welcome for All Ages