خرید pdf کتاب Bibliographie Windenergierecht 2012-2019

[ad_1]

قانون انرژی باد به طور فزاینده ای به عنوان یک حوزه حقوقی مستقل در عمل حقوقی درک می شود. در عین حال ، پیگیری پیشرفت های حقوقی و فهمیدن بدون تلاش زیاد چگونگی تدوین قانون و کمک های تحصیلی حقوقی هنوز دشوار است. کتابشناسی قانون انرژی انرژی دوره 2012 تا 2019 را شامل می شود. از یک طرف ، این بیانیه های قانونی در سطح فدرال و ایالت ، سایر اعلامیه ها و ادبیات مربوطه از دوره ذکر شده ، از کتاب ها و مقالات گرفته تا ادبیات خاکستری را فهرست می کند. کتابشناسی هم بازتاب تلاش برای شکل گیری قانون انرژی باد در دهه گذشته و هم اختلاف بر سر اشکال فردی است.

[ad_2]

خرید کتاب Bibliographie Windenergierecht 2012-2019