خرید pdf کتاب Big Questions Book of Sex & Consent

[ad_1]

این کتاب چه چیزی نیست: چگونگی ترس و رضایت مبتنی بر ترس که بسیار ساده و فنی است و امروزه بسیاری از آموزش های جنسی ماست. این کتاب چیست: سفر به سوالات بزرگی که شما را به یک فرد متفکر در مورد رابطه جنسی و رضایت تبدیل می کند ، توانایی این را دارد که در مقابل جوابهایی که برای شما مفید است مبارزه کنید و تا پایان عمر بیش از حد بر علیه آنها مبارزه کنید. هدف و هدف از رابطه جنسی چیست؟ چگونه با آنچه من هستم تلاقی می یابد؟ چرا مردم اینقدر از آن ترسیده اند؟ رویکرد سالم و شادمانه به رابطه جنسی از نظر من چگونه است؟ چرا رضایت بیش از سوال بله یا خیر است؟ این کتاب برای چه کسانی است: همه !! صرف نظر از جنسیت ، جنسیت ، دین و نژاد. چه چیزی میتواند مهمتر باشد؟

[ad_2]

خرید کتاب Big Questions Book of Sex & Consent