خرید pdf کتاب Biharmonic Problem in the Theory of Elasticity

[ad_1]

این کتاب مرجع روشی را برای استخراج راه حل های دقیق معادله بهارمونیک مربوط به مشکلات کشش ارائه می دهد و تعدادی از راه حل های جدید را پیشنهاد می کند. بر اساس توصیف دقیق یک مدل ریاضی عمومی ، برنامه های خاص در این متن مشخص شده و روش توسعه یافته به مسائل هارمونیک ویژه در مکانیک برای حوزه های مزدوج گسترش یافته است. تمام برنامه های کاربردی با مثال های عددی نشان داده شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Biharmonic Problem in the Theory of Elasticity