خرید pdf کتاب Bilateral Cooperation and Human Trafficking : Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria

[ad_1]

این کتاب شامل یک مطالعه موردی از قاچاق انسان از نیجریه تا انگلستان ، با تأکید بر اقدامات عملی برای پایان دادن به این قاچاق است. این مطالعه جنبه های زیادی از قاچاق انسان را مورد بررسی قرار می دهد ، از جمله استثمار جنسی ، اسارت در خانه ، استثمار کار ، تقلب در منافع و برداشت اعضای بدن علیرغم سرمایه گذاریهای هنگفتی که جامعه جهانی برای نابودی آنها انجام داده است ، این شکل از برده داری مدرن همچنان ادامه دارد و نویسنده از ذینفعان می خواهد که نه تنها به جنایتکاران بلکه به نگرشها ، فرهنگها ، قوانین و سیاستهایی که مانع ریشه کنی برده داری مدرن است ، توجه کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Bilateral Cooperation and Human Trafficking : Eradicating Modern Slavery between the United Kingdom and Nigeria