خرید pdf کتاب Bilder als Denkformen : Bildwissenschaftliche Dialoge zwischen Japan und Deutschland

[ad_1]

مطالعات بصری آلمانی زبان در ژاپن با استقبال چشمگیری روبرو شد ، هرچند که محدود به مخاطبان داخلی بود. س Quesالات مربوط به طراحی بصری “طبیعت” ، “هنر” و “دانش” یادداشت فرهنگی خود را دریافت کرده اند که با افق درک ژاپنی شکل می گیرد. علاوه بر این ، یک درگیری عصبی عصبی وجود دارد ، که هنوز نتوانسته است خود را در آلمان تثبیت کند. تصاویر به عنوان اشکال تفکر برای اولین بار متون ترجمه شده در مورد تاریخ فرهنگی اروپا و زیبایی شناسی تجربی را گردآوری می کند که در کنار هم قرار گرفته شده با مواضع انتخابی آلمان است. علم تصویر در اینجا به عنوان یک چارچوب متدولوژیک رایج مورد بحث قرار گرفته است که قصد دارد دیدگاه های فرهنگی را بدون حذف دانش تجربی قابل مشاهده کند.

[ad_2]

خرید کتاب Bilder als Denkformen : Bildwissenschaftliche Dialoge zwischen Japan und Deutschland