خرید pdf کتاب Billionaire’s Deep Love : Volume 3

[ad_1]

در گذشته هان مو پنج میلیون برای خرید سو چینگلیان هزینه کرده بود. در آن زمان ، سو چینگلیان ساده لوحانه معتقد بود که این مرد فرشته ای است که از آسمان برای نجات او فرستاده شده است. او نمی توانست عاشق او شود و در صورت امکان به او اعتماد کند. با این حال ، او را از خانه اش بیرون کردند و مجبور به ترک قبیله یان کردند تا با کسی خسته کننده با او که فکر می کرد او و یان باشد باشد -هان مو از قبیله یان با فاصله زیادی از هم جدا شده بود تا دیگر هرگز یکدیگر را نبیند ، اما او سالها در اطراف سرگردان بود ، اما مرد به او گفت ، دوستت دارم

[ad_2]

خرید کتاب Billionaire’s Deep Love : Volume 3