خرید pdf کتاب Biodemography of Fertility in Japan :

[ad_1]

این کتاب حاوی داده های اصلی در مورد عوامل فوری باروری در ژاپن است. هدف این است که تجزیه باروری کم در ژاپن به اجزای فیزیولوژیکی ، رفتاری و اجتماعی انجام شود. این کتاب همچنین مطالعات قبلی را در مورد عوامل فوری باروری در ژاپن مرور کرده و داده ها را با سایر کشورها مقایسه می کند. این کتاب اولین کتابی است که تحقیقات قبلی در ژاپن راجع به این موضوع خلاصه کرده و جهت تحقیق در آینده را برای پر کردن شکاف های تحقیق باقی مانده پیشنهاد می کند. علاوه بر این ، از نظر اجزای بیودموگرافی ، شباهت ها و تفاوت های سطح باروری در ژاپن و سایر کشورها را روشن می کند و به خوانندگان کمک می کند تا مکانیسم های تغییر باروری در ژاپن را درک کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Biodemography of Fertility in Japan :