خرید pdf کتاب Biodiversity: Monitoring Management and Utilization

[ad_1]

تنوع زیستی شامل حیوانات ، گیاهان ، میکروارگانیسم ها و ژن های مختلف آنها ، اکوسیستم های آبی ، اکوسیستم های زمینی و دریایی است. حفظ این تنوع زیستی ، که شامل تنوع همه گونه های موجود در زمین است ، برای آینده ما مهم است تا غذای انسان بتواند مردم روی زمین را تغذیه کند. تنوع زیستی: نظارت ، مدیریت و استفاده در درجه اول برای دانشجویانی طراحی می شود که در طیف وسیعی از دوره های گیاه شناسی ، جانورشناسی ، بیوتکنولوژی ، میکروبیولوژی ، محیط زیست و محیط زیست در حال مطالعه تنوع زیستی هستند. این امر هم برای معلمان و هم برای كل متخصصان و آماتورهایی كه می خواهند در اصول ، كاربردها ، تهدیدها و حفظ تنوع زیستی كاری كنند سودمند است. همچنین خواندن برای هر کسی که نیاز به مروری بر ادبیات گسترده در این زمینه دارد مهم است. این جلد شامل چندین مقاله است که وضعیت تحقیقات دانشگاهی در زمینه تعاملات بیولوژیکی را به معنای وسیع نشان می دهد. هدف بهبود درک ، آگاهی و قدردانی از ارزشهای مختلف تنوع زیستی است که برای ایجاد تمایل به ایجاد تغییرات رفتاری لازم برای حفظ و استفاده پایدار از تنوع زیستی مورد نیاز است. این کتاب توانسته است به بسیاری از موضوعات مهم مربوط به بحث ها و روابط بین تنوع زیستی ، بیوتکنولوژی ، مالکیت معنوی و دانش سنتی بپردازد. این روش ارتباط آینده ما با گونه های در معرض تهدید کره زمین را نشان می دهد و دقیقاً نشان می دهد که چرا حفاظت از این حیث برای ما بسیار مهم است.

[ad_2]

خرید کتاب Biodiversity: Monitoring Management and Utilization