خرید pdf کتاب Bioethics and the Character of Human Life : Essays and Reflections

[ad_1]

در مقالاتی که در اینجا گردآوری شده ، گیلبرت میلندر از خوانندگان دعوت می کند تا در مورد برخی از مسائل اخلاقی اخلاقی که برای همه ما مهم است ، تأمل کنند. در این مقاله اخلاق زیستی کمتر به عنوان یک رشته محدود به تعداد کمی از متخصصان ، تا یک نگرانی عمیقاً انسانی که به ناچار ما را به پرسش های مذهبی و متافیزیکی می کشد ، پرداخته می شود. این مقالات از تأمل در تجربیات وی به عنوان عضوی از شورای اخلاق زیستی رئیس جمهور گرفته تا چگونگی آموزش تدریس مسیحی به معنای انسان بودن از آغاز تا پایان زندگی ، این مقالات را برای خوانندگان فرصتی فراهم می کند تا در مورد معانی بنیادی انسان تعمق کنند.

[ad_2]

خرید کتاب Bioethics and the Character of Human Life : Essays and Reflections