خرید pdf کتاب Biotechnological Applications of Extremophilic Microorganisms

[ad_1]

این کتاب مروری جامع در مورد چگونگی استفاده از اکستریموفیل ها در بیوتکنولوژی از جمله ساخت و تجزیه ترکیبات دارد. انواع مختلف اکتشافات و کاربردهای اخیر مربوط به طیف گسترده ای از افراطی ها ، با در نظر گرفتن پروکاریوت ها و یوکاریوت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

خرید کتاب Biotechnological Applications of Extremophilic Microorganisms