خرید pdf کتاب Biting the Clouds : A Badtjala Perspective on The Aboriginals Protection and Restriction of the Sale of Opium Act, 1897

[ad_1]

در این کار پیشگامانه در علوم بومی ، فیونا فولی ، هنرمند مشهور مشهور ملی ، به سکوت ذاتی ، خطا و بی عدالتی از دیدگاه مردمش ، Badtjala of K’gari (جزیره فریزر) می پردازد. این امر چراغ انتقادی را به روش استعماری که به کارگران بومی با تریاک پرداخت می کند و “راه حل” فشار دادن آنها به سمت K’gari ، پرتاب می کند. گاز گرفتن ابرها – یک حسن تعبیر برای سنگسار شدن در تریاک – ترکیبی از تصاویر تاریخی ، شخصی و فرهنگی برای بازپس گیری داستان Badtjala از روایت استعمار است. تصاویر کامل رنگی از آثار هنری فولی به این مطالعه مهم تاریخ استرالیا کمک می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Biting the Clouds : A Badtjala Perspective on The Aboriginals Protection and Restriction of the Sale of Opium Act, 1897