خرید pdf کتاب Black in America

[ad_1]

سیاهپوستان از روزی بیش از چهارصد سال پیش که اولین بردگان آفریقایی مجبور به کار در مزارع استعمار در ویرجینیا شدند ، دچار تعصب نژادی شده اند. در سال های اخیر ، آفریقایی آمریکایی ها قربانی تیراندازی پلیس و همچنین تعصب نژادی در دانشگاه و مکان هایی که خرید می کنند ، شده اند. رنگ مشکی در آمریکا بررسی می کند که تعصب چگونه به نظر می رسد ، چقدر گسترده است ، چگونه بر افراد واقعی تأثیر می گذارد و چطور سعی در حل آن دارد.

[ad_2]

خرید کتاب Black in America