خرید pdf کتاب Black Lives Matter at School : An Uprising for Educational Justice

[ad_1]

پس از یک وبینار قدرتمند که در آن مربیان ده شهر قدم های باورنکردنی بسیاری را که برای حمایت از ماده زندگی سیاه زندگی ملی در هفته اقدام مدرسه برداشته بودند ، به اشتراک گذاشتند ، دنیشا جونز با جسی هاگوپیان تماس گرفت تا پیشنهاد کند این داستان ها در یک کتاب جمع آوری شود. زندگی سیاه و سفید در مدرسه مهم است با موفقیت درسهایی از چالش های موفق تا نژادپرستی نهادی را که BLM در جنبش مدرسه به دست آورد ، تعمیم می دهد. این کتابی است که می تواند صدها یا هزاران مربی دیگر را برای پیوستن به جنبش BLM در مدرسه تشویق کند.

[ad_2]

خرید کتاب Black Lives Matter at School : An Uprising for Educational Justice