خرید pdf کتاب Black Power Afterlives : The Enduring Significance of the Black Panther Party

[ad_1]

Black Power Afterlives اولین کتابی است که به طور گسترده بررسی می کند چگونه حزب پلنگ سیاه به طور مستقیم شیوه ها و ایده هایی را که باعث تحریک فعالیت های مردمی در دهه های پس از انحطاط آن شده است ، شکل می دهد. امروزه این یک موفقیت و منبع مهم تحصیلی است. با تمرکز بر تأثیر مداوم حزب پلنگ سیاه ، این جلد تاریخ نگاری مطالعات Black Power را بیش از دهه 1960 تا 1970 گسترش می دهد و به عنوان پلی بین مطالعات BPP در طول وجود سازمانی آن و مطالعات مربوط به فعالیت سیاهپوستان امروز عمل می کند. این امر خوانندگان و سازمان دهندگان امروزی را قادر می سازد تا خود را در صف طولانی جنبش های آزادی بخشی قرار دهند.

[ad_2]

خرید کتاب Black Power Afterlives : The Enduring Significance of the Black Panther Party