خرید pdf کتاب Bleak House

[ad_1]

غروب خانه هنگام غروب در لندن افتتاح می شود ، جایی که مه در شهر دادگاه صدرنشین شهر را پوشانده است. پرونده مبهم جارندیس و جارندیس ، جایی که ارثی به تدریج توسط هزینه های حقوقی ، عاشقانه استر سامرسون و اسرار ریشه آنها ، تحقیقات در مورد بازرس کارآگاه سطل و سرنوشت جو رفتگر بلعیده می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Bleak House