خرید pdf کتاب Blessed Contradictions : How the Bible Contradicts and Completes Itself

[ad_1]

تناقضات مبارک خواننده را دعوت می کند تا با روش های جدید در مورد چگونگی درک متون مقدس تأمل کند. کتاب مقدس توسط بسیاری از نویسندگان ، اغلب با دیدگاه های مختلف ، نوشته شده است. به جای مشاهده این تفاوت ها به عنوان ناسازگاری یا ضعف ، تناقضات مبارک آنها را نقاط قوت می داند – راه های دیدن خدا ، الهیات ، اخلاق و نظریه پردازی از زوایای دیگر. در هر یک از هشت فصل ، یک نویسنده کتاب مقدس را با مقاله دیگری مقایسه می کنند ، به تناقضات او اشاره می کنند و برکت این تنوع را جشن می گیرند.

[ad_2]

خرید کتاب Blessed Contradictions : How the Bible Contradicts and Completes Itself