خرید pdf کتاب Bricks

[ad_1]

خوک بزرگترین ، زیباترین خانه جدید را با بهترین قیمت می خواهد ، حتی اگر به دروغ گفتن کمی برسد … او در شرف کشف این است که چه اتفاقی برای خوک های حریص که کارگران خود را اذیت می کنند می افتد! اگر آجرها بیفتند چه کسی بیکن این خوک را نجات می دهد؟ این داستان احتیاط آمیز خنده دار مهربانی و صداقت تیم رویایی ، کیتی پنبه و تور فریمن را می آموزد.

[ad_2]

خرید کتاب Bricks