خرید pdf کتاب Brique Brune

[ad_1]

چرا آقای واشنگتن مرموز به آرامی خانه حومه شهر را تخریب می کند؟ “آمیزه ای سوررئال از شوخ طبعی تاریک ، استعاره و بدبختی شهری که به طرز نفیسی اجرا شده و علی رغم تمام ذکاوت ، هرگز روح داستان خود را از دست نمی دهد.” Sunday Business Post.

[ad_2]

خرید کتاب Brique Brune