خرید pdf کتاب Buckling and Postbuckling of Beams, Plates, and Shells :

[ad_1]

این کتاب شامل هشت فصل است که ثبات تمام زمینه های اصلی تئوری خمش را پوشش می دهد. این پایداری سازه ها تحت بارهای مکانیکی و حرارتی و همچنین تمام مناطق سازه ، بار و انواع مواد را پوشش می دهد. می توان فرض کرد که عنصر ساختاری از یک ماده همگن / ​​ایزوتروپیک یا از یک ماده درجه بندی شده عملکردی تشکیل شده باشد. سازه ها می توانند پدیده انشعاب را تجربه کنند یا پس از کمانش مسیر را دنبال کنند. این جلد تمام این جنبه ها را با جزئیات توضیح می دهد. این کتاب خود مختار است و مفاهیم ریاضی و روش های عددی لازم ارائه شده است تا خواننده بتواند مباحث را بر اساس این ابزارهای اساسی به راحتی دنبال کند. این هدف برای افرادی است که تحت بارهای مکانیکی و / یا حرارتی در مناطقی با ثبات سازه کار می کنند یا علاقه مند هستند. دانش اولیه مکانیک کلاسیک و تئوری کشش مورد نیاز است.

[ad_2]

خرید کتاب Buckling and Postbuckling of Beams, Plates, and Shells :