خرید pdf کتاب Bullying Educational : Classroom Harassment and Intimidation

[ad_1]

ناظران یا ناظران ، دانش آموزانی هستند که رنج نمی برند یا زورگویی می کنند ، اما شاهد قلدری هستند. آنها شرکت کننده هستند زیرا آنها را به معلمان یا والدین گزارش نمی دهند. آنها در همان محیطی زندگی می کنند که شرایط در آن اتفاق می افتد ، اما این مسئله را فاش نمی کنند زیرا می ترسند قربانیان بعدی شوند.

[ad_2]

خرید کتاب Bullying Educational : Classroom Harassment and Intimidation