خرید pdf کتاب Burn-out : Entretiens avec le mal du siècle – Mieux vaut prévenir que guérir

[ad_1]

از طریق داستان اورسون ، یک روانشناس بالینی که برای اولین بار هفت بیمار را در حال مشاوره می بیند ، نویسنده با استفاده از حساسیت و هوش ، محورها و زیربنای اصلی مسائل اجتماعی و اجتماعی مربوط به سلامت احساسی و جسمی را توسعه می دهد مشاوره ها در پس زمینه ترافیک در محیط غیرانسانی مدیریت ناسازگار ناب و دیجیتالی کردن کلیه خدمات از طریق نرم افزاری که همیشه کارآمد نیست و می تواند در حجم کار ادغام شود. ابتدا می توان از فرسودگی شغلی جلوگیری ، جلوگیری و جبران کرد.

[ad_2]

خرید کتاب Burn-out : Entretiens avec le mal du siècle – Mieux vaut prévenir que guérir