خرید pdf کتاب Business Solutions for Budget Managers in Health and Personal Social Services

[ad_1]

مديران مسئول هزينه كردن پول عمومي در امور بهداشتي و اجتماعي با فشارهاي بي سابقه اي براي ارائه خدمات بهتر در ميان رقابت شديد منابع ، تحولات عميق سازماني و ايجاد بازارهاي داخلي مواجه هستند. ویلیام برایانس در این کتاب عملی توضیح می دهد که چگونه می توان اصول کسب و کار را در زمینه خدمات عمومی به کار برد تا مدیران بتوانند این چالش را برآورده کنند. نویسنده نشان می دهد که چگونه می توان از طریق مدیریت استراتژیک موثر در فضای مالی خارجی و داخلی ، مدیریت عملیاتی بارها و منابع و اقدامات تاکتیکی برای محدود کردن نوسانات بودجه به یک سطح قابل تحمل ، مازادی برای توسعه خدمات ایجاد کرد. هر فصل شامل بیان هدف ، مروری بر نظریه و عمل مربوطه ، خلاصه ای از نکات کلیدی و یک مطالعه موردی بر اساس موقعیت های زندگی واقعی است.

[ad_2]

خرید کتاب Business Solutions for Budget Managers in Health and Personal Social Services