خرید pdf کتاب By The Chance Of A Bottle

[ad_1]

زن جوانی یک بطری را در دریا کشف می کند … داستان یک لحظه تغییر زندگی در زندگی یک دختر جوان روسی وقتی قدم به حومه ناشناخته فرانسه می گذارد. وقتی با موانعی روبرو می شویم و با کمک گروهی بعید از شخصیت ها از پس آنها بر می آییم ، به این معما راه می یابیم که بزرگترین سفر از کوچکترین واقعه تشکیل شده است.

[ad_2]

خرید کتاب By The Chance Of A Bottle