خرید pdf کتاب Caciques and Their People : A Volume in Honor of Ronald Spores

[ad_1]

مجموعه مقالاتی از محققان Mesoamerican در موضوعات مختلف از باستان شناسی Zapotec گرفته تا آبیاری Cuicatec و رمزهای Mixtec گرفته تا تاریخ قومی آزتک. نویسندگان از یک رویکرد مستقیم تاریخی ، روش مقایسه ، یا مدل هایی را ایجاد می کنند که به نظریه قوم شناسی و باستان شناسی کمک می کند. همکاران: J. Chance ، G. Feinman ، KV Flannery ، F. Hicks ، R. Hunt ، M. Lind ، J. Marcus ، J. Monaghan ، J. Paddock ، E. Redmond ، M. Romero Frizzi ، ME Smith ، C اسپنسر و جی زیتلین.

[ad_2]

خرید کتاب Caciques and Their People : A Volume in Honor of Ronald Spores