خرید pdf کتاب Calamities

[ad_1]

WINNER of the Firecracker Award 2017 برای داستان های غیر داستانی از مجموعه مقاله های مرتبط CLMPA که به زندگی و روح نویسنده از یکی از اصیل ترین ادبیات معاصر می پردازد. هر مقاله یک روز به عنوان یک محل تحقیق ، با مشاهده بدن هنگام حرکت در زمان ، معماری و فضا طول می کشد و به تدریج منطق و سطح آگاهی جدیدی راوی و خواننده می خواهد.

[ad_2]

خرید کتاب Calamities