خرید pdf کتاب Calm Monsters, Kind Monsters : A Sesame Street ® Guide to Mindfulness

[ad_1]

تنفس ، گفتگو با خود مثبت و آرامش بخشیدن – هوشیاری شامل همه این موارد و موارد دیگر می شود. شخصیت های خیابان کنجد احساسات بسیار خوبی را که احتمالاً خوانندگان با آن روبرو می شوند و همچنین راه حل های ساده مانند تنفس شکمی برای کمک به بچه ها در برخورد با احساساتی که دارند به نمایش می گذارند.

[ad_2]

خرید کتاب Calm Monsters, Kind Monsters : A Sesame Street ® Guide to Mindfulness