خرید pdf کتاب Calvin Coolidge

[ad_1]

این زندگی نامه خوانندگان را به زندگی کالوین کولیج ، از جمله فعالیت های سیاسی اولیه و رویدادهای مهم دولت کولیج ، از جمله پیمان Kellogg-Briand و Coolidge Prosperity ، معرفی می کند. اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی ، زندگی شخصی و سالهای بازنشستگی وی درج شده است. جدول زمانی ، حقایق سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. با استانداردهای اصلی مشترک هماهنگ شده و با استانداردهای ایالتی همخوانی دارد. کتابخانه Checkerboard باز چاپی از انتشارات Abdo ، یک بخش از ABDO است.

[ad_2]

خرید کتاب Calvin Coolidge