خرید pdf کتاب Cameroun 2010-2020 : Essais, nouvelles et commentaires politiques

[ad_1]

این کتاب یک دهه مداخلات در حوزه های سیاسی-اجتماعی قاره آفریقا را ارائه می دهد ، کامرون به عنوان لنگر اصلی. نویسنده خواننده را به فرهنگ خود ، به زندگی روزمره در کشورش و فراتر از آن سوق می دهد. این برنامه از ما دعوت می کند تا با هم درباره آینده آفریقا ، آینده کامرون و مهمتر از همه کار مهمی که باید برای برون رفت از هرج و مرج سیاسی که در آن سیاستمداران مردم خود را به هم پیوند می دهند ، تأمل کنیم.

[ad_2]

خرید کتاب Cameroun 2010-2020 : Essais, nouvelles et commentaires politiques