خرید pdf کتاب Campfire Ghost Stories – Level 1

[ad_1]

05 語 数 5.053 کلمات کلیدی 300-400 گروهی متشکل از چهار دانشجو برای اردو زدن در جنگل می روند. شب کنار آتش می نشینی. سپس. دانش آموزان یکی پس از دیگری یک داستان شبح سنتی را برای یکدیگر تعریف می کنند. اما وقتی داستان های آنها تمام می شود. آنها به زودی متوجه می شوند که بخشی از داستان ترسناک خودشان هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Campfire Ghost Stories – Level 1