خرید pdf کتاب Candya Dehawkness – The Mask of Meenes

[ad_1]

هنگامی که Candya Dehawkness با نزدیکترین متحد خود به مراکز مادران شمالی سفر می کند ، با یک معضل چند صد ساله روبرو می شود: ماسک مینس چیست؟ با یک کشیش مرموز ، یک خانواده جدید برای محافظت ، و سایه یک دشمن قدیمی که بر فراز او قرار دارد ، Candya باید بین یخ های ابدی ، در بالا و پایین دریا و به عمیق ترین گوشه های سوزان جهان حرکت کند! اشباح ، سایه های تاریک ، دگرگونی ها و افشاگری های غیرممکن در هر قدم و بی رحمانه ترین دشمن همراه او هستند: ذهن خودش. جهنم واقعی یک چله یخی است که قلب شما را می گیرد!

[ad_2]

خرید کتاب Candya Dehawkness – The Mask of Meenes