خرید pdf کتاب Canonization and Alterity : Heresy in Jewish History, Thought, and Literature

[ad_1]

این جلد بررسی اشکال مختلف بیان بدعت در تاریخ ، اندیشه و ادبیات یهود را ارائه می دهد. مشارکت ها نقش شکل گیری شخصیت بدعتگذار و تفکر بدعت گذار در توسعه سنت های یهودی از دوران باستان تا قرن 20 را بررسی می کنند. این فصل ها نقش بدعت را در دوره یونانی و در ادبیات ربانی بررسی می کند. اهمیت بدعت برای کابالا و معنای انتقادی و غالباً شکل دهنده که بدعت برای متفکران مدرن مانند اسپینوزا ، فروید و دریدا و همچنین چهره های ادبی مانند کافکا ، چرنیخوفسکی و آی بی سینگر ایجاد می شود. این کتاب بدعت را به عنوان یک مسئله مرزی سازنده شکل گیری سنت یهود بررسی می کند و به درک بهتر اهمیت شخصیت بدعت گذار برای سنت به طور کلی کمک می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Canonization and Alterity : Heresy in Jewish History, Thought, and Literature