خرید pdf کتاب Capoeira do Brasil : Retour aux sources

[ad_1]

این کار در مورد ریشه های کپوئرا – یک فعالیت بدنی برزیلی که هم سرگرم کننده و هم ورزشی است و در میراث فرهنگی ناملموس برزیل در سال 2008 و فهرست یونسکو در سال 2014 ثبت شده است – نتیجه سالها تحقیق در میان تاریخ و انسان شناسی است. نویسنده با طرح ما در تاریخ طولانی برزیل از زمان برده داری (16- قرن نوزدهم) گفتمان اساسی را که بر تاریخ نگاری کنونی کاپوئرا مسلط است شکست می دهد و روند پیچیده ساختار یک رشته ورزشی به نام “ملی” را با منابع تاریخی روبرو می کند. ) تا قرن بیستم ، زمانی که کاپوئرا اختراع و تحمیل شد تا سایه های دیگر تقابل کمابیش آیینی را تحت الشعاع خود قرار دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Capoeira do Brasil : Retour aux sources