خرید pdf کتاب Captain Cook's Journal During His First Voyage Round the World

[ad_1]

گزیده ای: “به طرز عجیبی ، گزارش از شاید مشهورترین و مطمئناً مهمترین لشکرکشی به ملت انگلیس که تا کنون اتفاق افتاده است – زیرا در واقع مستعمرات بزرگ استرالیا را تولید کرده است – هرگز نباید در جهان در جهان ارائه شده باشد سخنان رهبر بزرگ آن به این ترتیب بیرون افتاد. پس از بازگشت تلاش ، تصمیم بر این شد که گزارش کاملی و جامع از سفر تهیه شود. ژورنال کوک به س questionsالاتی از نظر دریانورد ، محقق و رهبر اعزامی که مسئول زندگی و موفقیت کلی آن است ، پرداخته است. مجلات آقای بنکس و دکتر از نظر علمی ، سولندرها به هر آنچه مشاهد enthus مشتاقانه خود نشان می دادند ، نگاه می کردند. ”

[ad_2]

خرید کتاب Captain Cook's Journal During His First Voyage Round the World