خرید pdf کتاب Ce printemps fou : 17 mars 2020 – 11 mai 2020

[ad_1]

در اورن ، تا پاریس ، شعرها یا متون برای 55 روز توزیع می شد تا غیر منطقی ها را بگوید ، با خستگی ، پوچی ، درد مبارزه کند ، بخندد ، گریه کند ، تزکیه کند ، بخواند ، با هم صحبت کند آنچه آموخته ایم ، آنچه خوانده ایم ، آنچه دیده ایم ، برای یادگیری آنچه که ما نمی دانیم ، نوشتن برای یکدیگر ، پاسخ دادن به یکدیگر ، استفاده از آن ، فکر کردن ، شناختن سخت است آنچه برای طبیعت ، زندگی ، مردم مهم است.

[ad_2]

خرید کتاب Ce printemps fou : 17 mars 2020 – 11 mai 2020