خرید pdf کتاب Ce que le marché fait au monde : Proposition d'une Garantie Inconditionnelle de Subsistance

[ad_1]

این مقاله به بررسی اثرات هژمونی لیبرال (نئو) می پردازد. سپس انتقاد به یک پروژه مشخص منجر می شود تا از آن خارج شود: تضمین بی قید و شرط وجود. چگونه لیبرالیسم در بستر بحران های اقتصادی ، نابرابری ها ، نابودی همبستگی و منافع عمومی ، مرگ دموکراسی و خطر اکولوژیکی به جهان حمله می کند؟ دانش ، علم ، زبان ، همه چیز تابع بازار است. در این کتاب میزان زوم سازی آنها بررسی شده است. با آشکار کردن الگوی هدیه ماوسی ، تهدید شده توسط بازار ، شاهد اصلاحاتی در تجسم وی هستیم: مردم ، نجابت عادی ، نکات. از آنجا ، یک پروژه جدید برای اطمینان از امرار معاش غذا ، دسترسی به فرهنگ و ارتباطات اجتماعی پیشنهاد شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Ce que le marché fait au monde : Proposition d'une Garantie Inconditionnelle de Subsistance