خرید pdf کتاب Cell Biology of Trauma

[ad_1]

این کتاب منحصر به فرد رویکردی برای بررسی آسیب ها را ارائه می دهد. این پیامدهای سلولی ضربه را در سطح مولکولی بررسی می کند و بینش جدیدی در مورد درمان آسیب های ضربه ای بر اساس پاسخ های سلولی ارائه می دهد. وضعیت فعلی تحقیقات مربوط به تروما بررسی می شود ، اطلاعات منتشر نشده قبلی در مورد این موضوع ارائه می شود و دستورالعمل های تحقیق شامل می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Cell Biology of Trauma