خرید pdf کتاب Celsus und Origenes : Das Gemeinsame ihrer Weltanschauung. Eine Studie zur Religions- und Geistesgeschichte des 2. und 3. Jahrhunderts

[ad_1]

مجموعه مکمل های مجله علوم عهد جدید (BZNW) یکی از مشهورترین مجموعه کتاب های بین المللی علوم عهد جدید است. از سال 1923 او تحقیقات پیشگامانه ای را در مورد مسیحیت اولیه و موضوعات مرتبط منتشر کرد. این مجموعه از نظر تاریخی و انتقادی مجری است و همچنین رویکردهای روش شناختی جدیدی دارد که درک ما از عهد جدید را پیش می برند.

[ad_2]

خرید کتاب Celsus und Origenes : Das Gemeinsame ihrer Weltanschauung. Eine Studie zur Religions- und Geistesgeschichte des 2. und 3. Jahrhunderts