خرید pdf کتاب Cent mots du vocabulaire intellectuel comorien

[ad_1]

هدف این کتاب امکان درک زندگی روح در کومور از زبان روزمره است. خواننده کلماتی را جمع آوری می کند که به او امکان می دهد عملیات مختلف فکری کومورها را از طریق مقایسه مداوم با فرانسه به صورت درون زا بلکه بین فرهنگی نیز درک کند. در اینجا ، در خط راست کتابخانه ایده آل ، مسئله پیشنهاد یک فرهنگ لغت ایده آل در صد کلمه است. بنابراین با زبان مجمع الجزایر کومور ، شیکوموری یا شیماسیوا شروع کنید تا تأثیر حوزه فکری در این منطقه از اقیانوس هند را درک کنید.

[ad_2]

خرید کتاب Cent mots du vocabulaire intellectuel comorien