خرید pdf کتاب CEO Addicted To Spoil Wife : Volume 4

[ad_1]

مدیر عامل شایسته امپراطور چن فقط دویست یوان به عنوان وثیقه در نظر گرفت. با عصبانیت ، او کاغذی را پرتاب کرد ، 30 میلیون ، 2 سال. از آنها بخواهید آن را امضا کنند. اما چرا وقتی دید دیگران او را آزار می دهند اینقدر عصبانی شد؟ دو سال پیش او به او اطمینان داشت و او را بسیار دوست داشت به طوری که او در واقع گفت: “جین ونمو ، وقت آن است که ما متفرق شویم.”

[ad_2]

خرید کتاب CEO Addicted To Spoil Wife : Volume 4