خرید pdf کتاب CEO Lin's Wife Should Not Be Offended : Volume 4

[ad_1]

این یک پیروزی غیر منتظره برای حزب انتخاب همسر گونگزی بود. کنجکاوی ، تحقیق ، اجبار … تمایل او برای کنترل او و تمایل به مالکیت او از کنترل خارج شد. تمام قوانین پنهان او برای انتخاب زن با “قوانین پنهان برای اهلی کردن شوهرش” کاملاً از بین رفته بود! یک جمله خوب وجود داشت: همسر لین لین شائو نباید خیانت شود!

[ad_2]

خرید کتاب CEO Lin's Wife Should Not Be Offended : Volume 4