خرید pdf کتاب CEO Lu, Your Wife Runs Away Again : Volume 4

[ad_1]

گو مو چنگ تنها با دختر خانواده مو ازدواج كرد تا خانواده مو را تحقير كند. علاوه بر این ، او به اندازه کافی خودخواه بود و امیدوار بود که این پیاده در مورد آن بحث نکند ، در مورد آن گریه نکند. اما وقتی این قطعه شطرنج تمام شد ، گو مو چنگ به شدت عصبانی شد: “من با زنان دیگر غذا می خورم ، چرا حسود نیستی؟” مو ونوان نگاهی به او انداخت. “از چی دیوانه ای؟” “…” بله ، چه اتفاقی برای او افتاده است؟ استاد جوان گو دیگر نمی توانست بیش از این تحمل کند ، اما وقتی مو ران به مردان دیگر نگاه کرد ، نمی توانست عصبانی نشود. “مو ران ، تو را پنهان می کنم!” “من نمی خواهم. ‘استاد جوان گو:’ پس او را قفل کن! “” … “بقیه: ممم ، بوی خیلی خوبی دارد ، استاد جوان گو.

[ad_2]

خرید کتاب CEO Lu, Your Wife Runs Away Again : Volume 4