خرید pdf کتاب CEO Pampers His Bride : Volume 4

[ad_1]

سو یین یین توسط نامزدش مورد خیانت قرار گرفت ، پدرش از خانه او را بدرقه کرد و توسط مردم مورد آزار و شکنجه کلامی قرار گرفت. این شهر کوبئی بود که از بهشت ​​فرود آمد ، آنها را برد و حاکمیت خود را به همه اعلام کرد. او گفت سو یین یین همسرش بود. چه کسی جرات تحریک آنها را دارد؟ شما خواستگاری مرگ کردید! پس از آن ، هیچ یک از کسانی که سو یین یین را تحریک کردند پایان خوبی نداشت. «Kubei City ، از شما برای کمک به من برای بازگرداندن همه چیز متشکرم. من اول میرم “هنگامی که معامله انجام شد ، مرد آن را با یک براق کننده خطرناک در چشمان خود پایین آورد.” پس از استفاده از آن ، من می خواهم بدوم. می خواهم حقوقم را بردارم. “همانطور که صحبت می کرد ، نگاهش به شکم او نشست …

[ad_2]

خرید کتاب CEO Pampers His Bride : Volume 4