خرید pdf کتاب CEO’s Contract Sweet Wife : Volume 3

[ad_1]

عمویش مو کیانیو برای به دست آوردن مغز استخوان مورد نیاز برای نجات برادرش ، به استاد جوان خانواده سلطنتی Dongfeng اجازه داده بود که بازی کند. او ابزاری بود برای مرد سرد و سلطه گر که اراده او را مسخره کند. او با خود گفت عاشق یک پادشاه نادان نشوید ، بلکه آرام آرام در دامی قدم بگذارید که وی بتدریج خود را بیهوده کرده بود. کی بود که اول دیوونه شد؟ نقشه برادرش ، نفرت پدر و استفاده از معشوق او را دیوانه کرده بود. آیا بعد از ناامیدی و بازگشت او ، آیا او قادر به جلوگیری از خیره کننده بی نظیر است؟ خوشبختانه دو نان بخارپز وجود داشت که کمک می کند!

[ad_2]

خرید کتاب CEO’s Contract Sweet Wife : Volume 3