خرید pdf کتاب CEO’s Private Sweetheart : Volume 1

[ad_1]

من یک کروموزوم اجدادی دارم که می توانم به شما بدهم. او رئیس بخش پرهیز از پرهیز بود و به او بسیار افتخار می کرد و مراقب او بود. او از مادرش جدا شده بود و او را به عنوان اهدا کننده بالقوه و همسر سرنوشت سازش آورده بودند ، او نمی خواست که مورد دستکاری قرار گیرد. دو نفری که به هم اشتباه نگاه کردند ، بازی کردند و برنده شدند که او دختری را برداشت و او را آویخت. همین چند دقیقه او را عصبانی کرده بود. من نمی توانم درک کنم که چرا می خواهم با شما یک بچه داشته باشم یک مرد خاص با لبخند شیطانی یک زن خاص با لحنی لاس آور گفت که شما آزار دهنده هستید

[ad_2]

خرید کتاب CEO’s Private Sweetheart : Volume 1