خرید pdf کتاب China and Africa : Building Peace and Security Cooperation on the Continent

[ad_1]

این کتاب مشارکت روزافزون چین در همکاری های امنیتی در آفریقا را بررسی می کند. با استفاده از محققان برجسته و نوظهور در این زمینه ، این جلد با استفاده از ترکیبی از شواهد تحلیلی و مطالعات موردی ، پیچیدگی های چالش های امنیتی پیش روی چین و قاره را برجسته می کند. این مقاله بررسی می کند که چگونه ملاحظات امنیتی بر روابط اقتصادی و اجتماعی رو به رشد چین با کشورهای آفریقایی تأثیر می گذارد.

[ad_2]

خرید کتاب China and Africa : Building Peace and Security Cooperation on the Continent