خرید pdf کتاب China’s Rural Development Road :

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک تجربیات و مشکلاتی را که طی سه دهه گذشته از آغاز اصلاحات اقتصادی این کشور در توسعه روستایی در چین به وجود آمده است ، بررسی می کند. به همین ترتیب ، از مهمترین جنبه های مربوط به جوامع روستایی چین ، کشاورزان و کشاورزی از منظر توسعه ، مانند سیستم مدیریت کشاورزی ، سیستم مالکیت زمین روستایی ، سیستم مالیات و مالیات روستایی ، سیستم مالی ، علوم و سیستم فناوری ، ساختار حاکمیت روستایی ، فقرزدایی ، حفاظت از محیط زیست و غیره آینده توسعه روستایی.

[ad_2]

خرید کتاب China’s Rural Development Road :