خرید pdf کتاب Chinese Middle Constructions : Lexical Middle Formation

[ad_1]

این کتاب ساختارهای متوسط ​​چینی را به عنوان ساختارهای عمومی تعریف می کند ، که بالاترین استدلال اشباع نحوی که همیشه به دلخواه درک می شود. این تعریف عملی “ساخت وسط” را از “صدای میانی” متمایز می کند ، زیرا می تواند توسط ساخت های مختلف به زبان چینی ایجاد شود. با بررسی این ساختارها در چارچوب نحو تولیدی ، این کتاب به این نتیجه می رسد که آنها در سطح واژگان بدون استفاده از مکانیسم های نحوی شکل گرفته اند و بنابراین چینی در گروه “زبانهای میانی واژگانی” قرار می گیرد ، که در تضاد با آن هستند “زبانهای میانی نحوی”.

[ad_2]

خرید کتاب Chinese Middle Constructions : Lexical Middle Formation