خرید pdf کتاب Classroom Management in Teacher Education Programs :

[ad_1]

این کتاب به بررسی مفاهیم تلفیق استراتژیهای مرتبط با فرهنگ و پویا از نظر آموزشی برای مدیریت کلاس در برنامه درسی دوره روش شناسی مقدماتی در آموزش متوسطه شهری می پردازد. این کتاب با ارائه مشکل ادغام مدیریت کلاس در زندگی کسانی که یاد می گیرند تأثیرات را یاد بگیرند ، آغاز می شود. سپس چندین مورد موردی را از دانشجویان گروه کنترل مطالعه که دوره های مدیریت کلاس را در دوره روش خود نگذرانده اند ، بررسی می کند. پس از شکستن چالش های دانش آموزان شاهد ، این کتاب DCMA را به عنوان چارچوبی ارائه می دهد که مربیان معلم می توانند یک دوره روش تلفیقی ایجاد کنند. سپس این کتاب دانش آموزان را از گروه تجربی مطالعه و چگونگی بهره مندی آنها از چنین دوره آموزشی در دوره آمادگی معلم و سال اول تدریس ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Classroom Management in Teacher Education Programs :