خرید pdf کتاب Climate Change and Writing the Canadian Arctic :

[ad_1]

تغییرات آب و هوا و قطب شمال کانادا اثرات تغییرات آب و هوا را بر فرهنگ ادبی کانادا بررسی می کنند. تحلیل سخنان در حال تغییر پیرامون کشف کشتی های از دست رفته اکسپدیشن فرانکلین در خدمت برجسته کردن منافع سیاسی و اقتصادی است که انگیزه تاریخی رویکرد کانادا به قطب شمال بوده و نمایندگی های ادبی را شکل داده است. تغییر اخیر در خط کانادایی از حاکمیت ملی به دولت گردشی در قرائت های تفصیلی کتاب های کاتلین وینترز بی حد و مرز و شیلا وات کلوتی ، حق سرد بودن مشهود است.

[ad_2]

خرید کتاب Climate Change and Writing the Canadian Arctic :